Obchodné podmienky

I. ČASŤ Všeobecné ustanovenia

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou MIDANTIK, a.s., so sídlom Mníchova Lehota č. 194, PSČ 913 21 Mníchova Lehota,  Slovenská republika, IČO 50215272, DIČ: 2120215031,   spoločnosť registrovaná Okresným súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka 10697/R (ďalej len „MIDANTIK“), a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je objednávateľom podľa týchto VOP tovaru MIDANTIK a zhotoviteľom - obchodnou spoločnosťou MIDANTIK pri ktorej predávajúci predáva starožitný a obdobný použitý tovar predstavujúci sortiment ponuky MIDANTIK (ďalej len „ tovar“).
 2. Dohoda zmluvných strán, odlišná od VOP má prednosť pred VOP. MIDANTIK  a kupujúci si môžu v kúpnej zmluve alebo v iných dohodách a dokumentoch, medzi nimi platne uzatvorenými, upraviť práva a povinnosti odlišne od ustanovení týchto VOP. V prípade rozporov medzi takto účastníkmi uzatvorenými dohodami, platí úprava vždy neskoršie uzatvorenej dohody (zmluvy, listiny). Zmeny vo VOP počas trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkmi nemajú vplyv na dohodami a zmluvami odlišne upravené práva, a to ani napriek tomu, že zmeny vo VOP boli vykonané neskôr.
 3. Kupujúci môže byť konečným spotrebiteľom tovaru MIDANTIK, alebo podnikateľským subjektom, ktorý v rámci svojho predmetu podnikania vykonáva služby v oblasti súvisiacimi s predmetom podnikania MIDANTIK, alebo sprostredkováva služby v tejto oblasti.
 4. Právne vzťahy medzi MIDANTIK a kupujúcim sa riadia týmito VOP, kúpnou zmluvou uzatvorenou s MIDANTIK, inými zmluvami uzavretými s MIDANTIK a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 5. VOP sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy a vystavením a podpísaním zmluvy kupujúci potvrdzuje bez výhrad svoj súhlas s týmito podmienkami ak sa zmluvné strany nedohodli na odlišnej úprave práv a povinností.
 6. Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (výška ceny, náklady na prepravu, balné, množstvo tovaru, vzdialenosť a pod.), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, telefonicky alebo písomne. Ak odmietne kupujúci alebo predávajúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú. Predávajúci si vždy dohodne spôsob platby a  dopravy a balné individuálne s každým kupujúcim telefonicky či písomne.
 7. Popis a odborné určenie predmetov je určené odborným pracovníkom MIDANTIK. Každý užívateľ má možnosť si ponúkaný predmet v e-shope pred uskutočnením objednávky pozrieť v predajni STAROŽITNOSTI MIDANTIK na adrese  Svinná č.190, 913 24  Svinná. Kupujúci je oprávnený predmet odborne posúdiť podľa svojich skúseností a znalostí osobne. MIDANTIK výslovne upozorňuje kupujúceho, že v e-shope ponúka predmety používané. Tieto môžu byť poškodené, reštaurované či nefunkčné. A preto žiada užívateľov o dôkladné preštudovanie fotografií a popisu predmetu pred uskutočnením objednávky.
 8. Reklamácie týkajúce sa ceny, stavu, funkčnosti, pravosti, kvality predmetu sú po uhradení a prevzatí predmetu vylúčené.

II. ČASŤ Registrácia a ochrana osobných údajov

 1. Predmetom plnenia, t. j. tovarom  je dodávka starožitných alebo iných obdobných použitých  predmetov tvoriacich sortiment MIDANTIK, tak ako boli objednané kupujúcim na základe kúpnej zmluvy, alebo objednávky, v súlade s jej prílohami.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že všetky osobné údaje poskytnuté užívateľom serveru MIDANTIK, budú používať výhradne k účelom, ktoré súvisia so službami tohto serveru. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať osobné údaje registrovaných užívateľov serveru MIDANTIK tretím osobám s výnimkou prípadov, kedy je tak určené zákonom. Vyplnením registračného formulára či potvrdením objednávky dáva užívateľ prevádzkovateľovi súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu údajov o jeho obchodoch na serveri. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa treťou osobou, pokiaľ bolo spôsobené nelegálnym preniknutím do systému MIDANTIK,  alebo pokiaľ užívateľ sám zdelil svoje užívateľské meno alebo užívateľské heslo tretím osobám alebo tretí osobám umožnil prístup k týmto údajom.

III. ČASŤ Podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si v súlade s úpravou vzájomných vzťahov s predávajúcim objednáva tovar spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP.
 2. Konečný odberateľ odoberá tovar na základe riadnej kúpnej zmluvy.
 3. Objednávka zaväzuje predávajúceho až po písomnom potvrdení jej akceptácie zo strany predávajúceho.
 4. Ak nie je dohodnuté inak, platí, že ponuka MIDANTIK  nepotvrdená nie je preň záväzná.

IV. ČASŤ Cena a platobné podmienky

 1. Ponukové ceny uvedené na webovej stránke MIDANTIK sú platné v okamžiku objednania.
 2. Cena tovaru na webovej stránke MIDANTIK nezahŕňa náklady na balné a dopravu tovaru ku kupujúcemu. Cena za dopravu a balné bude dojednaná pri akceptácii objednávky predávajúcim.
 3. Kupujúci je povinný za tovar podľa kúpnej zmluvy alebo ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP.
 4. Ak sa v rámcovej zmluve, kúpnej zmluve alebo v potvrdenej objednávke zmluvné strany nedohodnú inak, kúpna cena tovaru je splatná jednorázovo. Objednávku nemožno považovať za záväznú do momentu, keď objednávateľ relevantným spôsobom (príkaz na úhradu pod.) preukáže platbu podľa prechádzajúceho ustanovenia MIDANTIK.
 5. Cena tovaru sa v prípade bezhotovostnej platby považuje za uhradenú dňom, kedy bude poukázaná celá cena tovaru  na účet predávajúceho.
 6. Predávajúci zostáva vlastníkom tovaru až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru predávajúcemu.
 7. Kúpna cena musí byť uhradená do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 8. Pokiaľ predávajúci neobdrží platbu do 14 dní bude objednávka predávajúcim zrušená.
 9. Kúpna cena tovaru je splatná v zásade v mene  EUR, avšak v súlade s VOP, zmluvami medzi predávajúcim a kupujúcim a všeobecne záväznými právnymi predpismi môže kupujúci po písomnej dohode s predávajúcim uhradiť kúpnu cenu za tovar aj v cudzej mene.
 10. Pri určení ceny v cudzej mene sa vychádza z kurzu cudzej meny NBS stred, v ktorej kupujúci za tovar platí, platného v deň potvrdenia akceptácie objednávky.

Spôsoby platby :

 • Platba prevodom na účet vopred
 • Bankový prevod zo zahraničia na účet
 • Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru
 • Poštovou poukážkou na číslo účtu
 • Platba na dobierku

Údaje k uskutočneniu úhrady:

Názov banky prevádzkovateľa: ČSOB, a.s.
Názov účtu prevádzkovateľa: MIDANTIK, a.s.
Číslo účtu: 4022963148/7500
IBAN: SK84 7500 0000 2296 3148
SWIFT CODE: CEKOSKBX

Pri prevode platby zo zahraničia hradí všetky transakčné poplatky kupujúci

Časť V. Dodanie tovaru

 1. Pri osobnom odbere neúčtujeme žiadne poplatky.
 2. Pri platbe v hotovosti si môžete tovar vyzdvihnúť po telefonickom dohovore termínu v predajni MIDANTIK, a.s., Svinná č. 190, 913 24  Svinná, po potvrdení objednávky predávajúcim.
 3. Pri platbe  bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou na  bežný účet zasielame tovar po pripísaní  platby na bežný účet prevádzkovateľa do 3 pracovných dní po dohode s Vami na zvolenej doprave.
 4. Pri platbe na dobierku tovar odosielame do 3 pracovných dní od odoslania potvrdenia o prijatí objednávky.
 5. Cena za prepravu predmetu predaja sa určuje  vždy individuálne s každým kupujúcim písomne alebo telefonicky podľa platných cenníkov prepravných spoločností.

Časť VI. Odstúpenie od zmluvy a zánik zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je kupujúci v omeškaní zo zaplatením kúpnej ceny tovaru.
 2. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania.

Časť VII. Záverečné ustanovenia

 1. MIDANTIK si vyhradzuje právo úpravy, doplnení a revízie VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Pre konkrétny vzťah sú záväzné v znení platnom v momente uzatvorenia kúpnej zmluvy, resp. potvrdenia konkrétnej objednávky na základe rámcovej zmluvy, s výnimkou ak je neskoršia úprava VOP pre kupujúceho výhodnejšia.
 3. Komunikácia potrebná na zabezpečenie jednotlivých konkrétnych plnení, na ktoré sú zmluvné strany povinné na základe kúpnej zmluvy alebo rámcovej zmluvy, sa môže realizovať aktívnymi, v čase a mieste použiteľnými prostriedkami komunikácie (mail, fax, telefón, ostatné prostriedky internetovej komunikácie). V prípade doručovania takýmito prostriedkami sa strana, ktorej je správa adresovaná zaväzuje bezodkladne potvrdiť jej prijatie, to neplatí pri telefonickej a obdobnej „on line“ komunikácii. Ustanovenia tohto odseku sa neuplatnia v prípadoch predpokladaných v nasledujúcom odseku  VOP.
 4. Všetky významné a záväzné prejavy vôle, najmä zmeny rámcovej zmluvy, kúpnej zmluvy alebo objednávky, je potrebné uskutočniť písomnou formou a preukázateľne doručiť druhej zmluvnej strane. V prípade, že zmluvná strana, ktorej je takáto písomnosť adresovaná jej prijatie odmietne alebo iným spôsobom jej prijatiu zabráni (napr. neoznámením zmeny jej adresy alebo iných relevantných údajov), považuje sa na účely tejto zmluvy za preukázateľné doručenie aj tretí deň, ktorý uplynie od dátumu uloženia takejto písomnosti na pošte podľa poslednej známej adresy takejto zmluvnej strany. Pokiaľ je v tejto zmluve začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti, na účely tejto zmluvy sa za deň doručenia považuje aj tretí deň od uloženia doporučenej zásielky s oznámením alebo výzvou na príslušnej pošte podľa poslednej známej adresy zmluvnej strany.
 5. Zmluvné strany súhlasia, že doručená faktúra kupujúcemu sa považuje za dodací list a preberací protokol pre tovar na nej uvedený/fakturovaný.
 6. Objednávkou tovaru užívateľ vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami.
 7. Tieto obchodné podmienky  sú platné od 1.6.2016.

Puncové značky Slovenskej republiky

Puncové značky Slovenská republika

Pre zobrazenie puncových značiek kliknite na túto vetu